Gesprekken
Fusie Ontwikkelgroep
De invulling van deze bijeenkomsten is steeds gelijk. U kunt dus kiezen welke tijd en welke plaats u het beste past. Het programma bouwt voort op de gemeentegesprekken die we in maart en april na de gezamenlijke kerkdiensten hielden. Ook als u toen niet aanwezig was, bent u deze keer van harte welkom! Wij zullen zorgen voor een ‘bruggetje’.

 

Fusie Ontwikkelgroep

In november 2021 hebben de kerkenraden van de Dorpskerk en De Kandelaar in Holten, na beide gemeenten gehoord te hebben, besloten te beginnen aan een proces dat moet leiden tot de vereniging van beide gemeenten in één Protestantse Gemeente Holten. Dat proces wordt begeleid door een Fusie Ontwikkelgroep (FOG).

 

Uitgangspunt voor de nieuwe gemeente is verwoord in het startdocument dat de FOG meekreeg: ‘Ontwikkel een (gezamenlijk) gedragen ontwerp van een pluriforme geloofsgemeenschap te Holten,
 • waar we geloven in God onze Vader, in het verlossingswerk van Jezus en de kracht van de Heilige Geest;
 • waar de goedheid van God (drie-enig) wordt gevierd;
 • waar verbondenheid kan worden ervaren in open gesprekken, waarin mensen zich gezien weten en zich thuis voelen;
 • waar mensen worden gestimuleerd in hun geloofsontwikkeling;
 • die open en aantrekkelijk is voor iedereen;
 • die relevant is voor Holten, dienstbaar aan de lokale samenleving;
 • die aantrekkelijk is voor alle generaties. De jonge generaties hebben daarbij extra aandacht nodig gezien de afnemende belangstelling voor de kerk van deze groep.’
Dit uitgangspunt biedt richting en ruimte, maar is ook nog erg algemeen. In gesprekken met de gemeente zal de FOG het beeld van de gemeente verder inkleuren: hoe gaat de PG Holten er nu concreet uit zien? Wat gaan we nu doen, en hoe?

 

In het eerste seizoen (november 2021 – juni 2022) werkt de FOG op twee sporen:
 • een inhoudelijk gesprek over het gemeentezijn, dat gemeentebreed gevoerd zal worden;
 • een gesprek met alle ‘werkvelden’ (pastoraat, diaconaat, beheer, vieren, leren, missionair werk, communicatie, en organisatie), in eerste instantie met alle mensen die bij het organiserende en uitvoerende werk zijn betrokken.

Het gemeentegesprek

Het inhoudelijke gesprek over de nieuwe gemeente is voortvarend van start gegaan zodra de beperkende maatregelen i.v.m. corona daar de ruimte toe lieten. In de periode van maart – juni heeft de FOG een aantal gesprekken georganiseerd, gekoppeld aan een gezamenlijke dienst. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van de stappen van waarderende gemeenteopbouw. Deze ‘trektochtmethode’ onderzoekt stapsgewijs wat het verlangen van de gemeente is, wat de gemeente in huis heeft om mee te bouwen, wat er mogelijk is als we de bouwstenen van de gemeente volop inzetten, wie en wat er verder nodig is om de toekomst vorm te geven, en wat we nu concreet gaan doen.

 

Stap 1 verkennen: Wat is het verlangen voor de gemeente? Wat wordt het thema, of wat worden de thema’s voor ons waarderende onderzoek?
Stap 2 vertellen: verzamelen en analyseren van goede voorbeelden: Wat leren we van onze eigen goede voorbeelden? Wat zijn onze bloeifactoren?
Stap 3 verbeelden: Wat is er mogelijk, als we onze sterke kanten volop inzetten? Wat is ons wekend visioen?
Stap 4 vernieuwen of vormgeven: wat hebben we al in huis? Wie en wat hebben we nog nodig?
Stap 5 verwezenlijken: aan de slag!
Stap 6 valueren of verantwoorden: benoemen wat van waarde is in wat we hebben bereikt, en wat we verder willen ontwikkelen.

 

In schema ziet dat er zo uit: schema gemeentegesprekken

Stap 1 (13 maart)

Verkennen van het verlangen
Na een gezamenlijke jeugddienst in gebouw Irene bleven ongeveer 50 deelnemers koffiedrinken voor het eerste gemeentegesprek. Wat we deze morgen hebben gedaan:
 • de opdracht van de FOG nader verkend d.m.v. een carrouselgesprek
 • een woordwolk van het verlangen voor de nieuwe gemeente gemaakt
 • de agenda voor het volgende gemeentegesprek opgehaald: waar moeten we als nieuwe gemeente werk van maken?

 

Woordwolk van het verlangen: Woordwolk van het verlangen Met de FOG hebben we de agenda voor het gemeentegesprek gedestilleerd uit alle punten die de gemeenteleden op 13 maart hebben aangereikt. Dat zag er zo uit: FOG En dat leidde uiteindelijk tot vijf thema’s. De eerste vier zijn inhoudelijk. Die zullen we nader uitwerken tijdens de volgende stappen van het gemeentegesprek: vertellen, verbeelden en vormgeven. Het vijfde thema gaat mee naar de kerkenraden.

1. Kerk naar buiten

Wij verlangen naar een kerk met een positieve uitstraling: een gemeenschap die laat zien waar ze voor staat. Dat wat ons van binnen beweegt, willen we verbinden met de plek waar we wonen en de mensen om ons heen. Belangrijk in de beeldvorming naar buiten is dat we uitstralen dat we één gemeente zijn. Wij zien de kerk als ontmoetingsplek, niet alleen voor ons als gemeente, maar ook voor dorpsbewoners. Dat kan letterlijk, in het gebouw, bijvoorbeeld door de dinsdagse koffieochtenden meer bekendheid te geven, en andere inloopmogelijkheden te verkennen. Iets met maaltijden misschien? Maar bij kerk naar buiten gaat het niet alleen om ons gebouw, het gaat ook om het openstellen van onszelf. Dat vraagt om persoonlijke keuzes. We zijn niet alleen kerk op zondag. We willen als gemeenschap openstaan voor de samenleving, en onze maatschappelijke betrokkenheid vormgeven, bijvoorbeeld door samen vluchtelingen op te vangen, of in de Parenting Children Course. Als we luisteren naar het dorp, welke nieuwe activiteiten kunnen we dan ontwikkelen, en kan dat ook samen met de jeugd? Wij willen minder vergaderen en praten over de kerk, en meer kerk zíjn. Kan de kerkenraad daarin voor ons een olievlek zijn, waardoor ook de gemeente wordt gemobiliseerd?

2. Verbinden

Wij willen groeien in verbondenheid binnen onze geloofsgemeenschap. Dan hebben we het over verbinding op verschillende manieren. Het gaat over het verbinden van Dorpskerk en Kandelaar tot een nieuwe gemeente. Het gaat om het omgaan met de diversiteit die al die gemeenteleden met zich meebrengen. Het gaat om een houding van verdraagzaamheid en ruimte geven aan verschillende meningen en manieren van geloof beleven. Het gaat om het verbinden van verschillende generaties, en wat zij verwachten van en verlangen voor de kerk. Hoe zijn wij op elkaar betrokken, en hoe stimuleren we die verbinding? Het gaat om verbindend vieren, zo, dat we in onze diensten verschillende mensen aanspreken. Het gaat om de verbindende kracht die muziek kan hebben, en het samen zingen. Het gaat om het ontplooien van gezamenlijke activiteiten, waardoor we ons met elkaar kunnen verbinden. Kunnen we met elkaar een nieuwe kerk ontwikkelen, die ook jongeren aanspreekt? Een betrokken gemeenschap, met ruimte voor ieders eigenheid – daar willen we werk van maken.

3. Aansprekend vieren

Sámen God eren, dankbaar en blij vieren en zingen, waarbij iedereen welkom is – dat is en blijft een belangrijke pijler waarop wij als kerk gebouwd zijn. Daar mag wel eens een frisse wind doorheen. We willen op zoek naar vernieuwende vormen van kerk zijn en van vieren, om de breedte van onze geloofsgemeenschap recht te doen, oud én jong. Dat zou kunnen met een aanbod van verschillende diensten voor mensen met verschillende behoeften, zodat er wat te kiezen valt. Of dat zou kunnen door binnen de diensten zoveel mogelijk variatie aan te bieden, op zoek te gaan naar verbindende vieringen die voor elk wat wils bieden. We zouden het gevoel van een recreatietent in de diensten willen krijgen, waarin veel verschillende mensen en generaties zich aangesproken voelen: informeel contact voor en na de dienst, inbreng van gemeenteleden, aansprekende, gevarieerde muziek en liederen, en een boodschap die aansluit op ons dagelijks leven – dat is waar we met elkaar voor gaan.

4. Geloofsopbouw

Wij verlangen naar een gemeente waar we elkaar opbouwen in geloof. Waarin we elkaar kunnen ontmoeten als de mensen die we zijn, en samen een geloofsgemeenschap vormen die geïnspireerd is door geloof, hoop en liefde. Een kerk waarin mensen bewust een keuze maken voor God, die doorspeelt in het leven van alledag. Een keuze die gevolgen heeft voor onze ontmoetingen binnen en buiten de kerk, waardoor we ons betrokken weten bij wat er leeft in de maatschappij. Een kerk waarin we dankbaar zijn voor wat ons gegeven is en onze gaven delen om te groeien in gemeenschap en geloof.

5. Op weg naar één organisatie

Uit verschillende gesprekken komen belangrijke kernwaarden voor de nieuwe gemeente naar voren. Mensen verlangen naar: openheid, liefde, plezier en gezelligheid, positiviteit en blij geloof. Daarnaast klinkt de roep om respect: respect voor ieders overtuiging en beleving, respect voor alle generaties, iedereen moet zich thuis voelen, goed overleg, luisteren en praten, is essentieel.

 

In talloze reacties klinkt uit de gemeente de roep om ‘tempo!’ door: doorpakken, schouders eronder, niet teveel denken, maar doen, snel doorgaan, geen geneuzel, fusie snel afronden en samen op weg gaan zoals in een huwelijk, dingen doen, niet stil blijven staan...

 

Aangereikt wordt de aanbeveling om meer mogelijkheden te bieden om projectmatig te werken. Ook komt de vraag op: wat kunnen we met de gebouwen, verbouwen, vernieuwen? Het thema ‘kerk voor alle generaties’ nemen we in meerdere deelthema’s mee, zodat het geïntegreerd is in het geheel van de gemeente.

 

Dit laatste thema gaat voorlopig mee naar de FOG en de kerkenraden.

Stap 2 (3 april)

Vertellen en analyseren van goede voorbeelden
Op zondag 3 april ontmoetten we elkaar voor een tweede gemeentegesprek in de Kandelaar – ook weer met een ‘volle bak’, zo’n 50-60 personen. Gemeenteleden konden kiezen over welke van de vier thema’s ze in gesprek wilden gaan. In kleine groepjes deelden we goede voorbeelden: waar zien we het al gebeuren? Waar zijn we al ‘kerk naar buiten’? Waar verbinden wel al verschillende generaties, verschillende manieren van geloven beleven? Welke goede voorbeelden hebben we van ‘aansprekend vieren’? En welke verhalen komen er boven als we denken aan geloofsopbouw, van onszelf, of in de gemeente? Die positieve ervaringen onderzochten we vervolgens op bloeifactoren: wat is het nu dat werkt, bij ons?

 

Met een rijke opbrengst!

22 mei

Inspirerend intermezzo – de kerk van de toekomst!
Hoe doen de jongere generaties eigenlijk mee in dit gesprek over de toekomst van de nieuwe gemeente? Denken jullie er als FOG wel aan dat zij misschien een andere ‘trektocht’ nodig hebben dan andere generaties? Die vragen worden ons regelmatig gesteld. Daarom zijn we via het Jeugdplatform een tweede lijn van inhoudelijke gesprekken gestart, gericht op ‘de kerk van de toekomst’. Voelt u het verschil? Het JPF heeft inmiddels zelf een creatieve bijeenkomst achter de rug, waarin ze al gewerkt hebben aan een voorstelling van hun ‘kerk van de toekomst’. En die bijeenkomsten gaan ze ook nog een keer houden met de groepen die onder het jeugdwerk vallen, dus met de kinderen, jongeren en jonge ouders. Nieuwsgierig naar het resultaat? Kom dan op 22 mei naar de kerk! Eerst is er een gezamenlijke dienst met Heilig Avondmaal in de Dorpskerk. En daarna is er weer een gemeentebijeenkomst in Irene, met de FOG en het JPF. Daar worden alle voorstellingen die de verschillende groepen van het JPF hebben gemaakt over ‘de kerk van de toekomst’ gepresenteerd.

Stap 3 en 4

Verbeelden en vormgeven
In de weken na de inspiratiebijeenkomst van 22 mei bent u van harte uitgenodigd voor een van de bijeenkomsten waarin we dan maar liefst twee stappen van de trektocht gaan zetten. We zullen weer werken in de vier thema’s die de gemeente aan het begin van het gemeentegesprek heeft aangereikt:
 • kerk naar buiten
 • verbinden
 • aansprekend vieren
 • geloofsgesprek
Op basis van onze bloeifactoren, en geïnspireerd door de ‘kerk van de toekomst’ van de jongere generaties, gaan we met elkaar plannen maken om daar de komende jaren vorm aan te geven. Die Protestantse Gemeente Holten: dat is een zaak en een taak van ons allemaal! We rekenen dus op u: kom meedenken, meepraten, mee dromen en mee ontwerpen – graag benutten we alle gaven en talenten die onze gemeente rijk is!

12 juni: een wenkend visioen!

Na de dienst van 12 juni is voorlopig de laatste bijeenkomst in het kader van dit inhoudelijke gemeentegesprek. Dan zullen we alle vergezichten, ideeën en plannen die er in de afgelopen weken zijn ontwikkeld, presenteren aan de gemeente. Met elkaar bekijken we de oogst. Welke plannen brengen de nieuwe gemeente nu echt dichterbij? Waar worden we warm van, en waar lopen we warm voor? Hoe kunnen sommige ideeën nog beter worden? Zo hopen we voor de zomer een stevige inhoudelijke basis voor de nieuwe gemeente te hebben gelegd.